Keresztelő

Keresztelési előkészületek:

Mi a keresztség lényege? A keresztség alapja az Örökkévaló Isten irántunk való szeretete. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János evangéliuma 3, 16) Azaz a keresztség nem más, mint Szövetség Istennel. Ezt a szövetséget pedig maga Isten kezdeményezi. Jézus Krisztus parancsa válik valóra ilyenkor, hiszen mennybemenetele előtt ezt mondta a tanítványoknak: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe…” (Máté 28: 18-20)

A gyermek kereszteléséhez szükséges tennivalók:

• A keresztelési szándékot előre be kell jelenteni és a keresztelés napját meg kell beszélni a lelkipásztorral (előzetes egyeztetés történhet telefonon is, de ez nem helyettesítheti a személyes találkozást!)

• Keresztszülőnek olyan nagykorú, keresztyén  személyt vagy személyeket kell választani, aki(k) lelkileg és hitben is tud(nak) azonosulni a keresztelési fogadalommal (a fogadalom szövegét lásd alább), hogy a gyermek nevelésében a szülők segítségére lehessen.

• A keresztelést minden alkalommal minimum egy személyes beszélgetés előzi meg  ahol a keresztségről szóló tanítást, illetve a kereszteléssel kapcsolatos egyéb felmerülő kérdéseket tisztázzuk.

A gyermekek keresztelésekor feltett kérdések:

1. Akarjátok-e, hogy gyermeketek az Atya-, Fiú- Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba, a szent keresztség által befogadtassék? Válasz: Akarjuk.

2. Ígéritek-e, hogy e gyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya-, a Fiú- és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmációban? Válasz: Ígérjük és fogadjuk.

A keresztelési fogadalom alkalmával mindig megvalljuk a Mindenható Istenbe vetett hitünket is, az Apostoli Hitvallás szavaival:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

A keresztelési adatlap az alábbi linkre kattintva letölthető: adatlap_kereszteles

Esküvő

Házasságkötésre készülve:

 

• A házasság szerves része Isten teremtési rendjének; egy férfi és egy nő életre szóló szövetségét jelenti.

 

• A házasságkötést minden alkalommal néhány személyes beszélgetés előzi meg az ifjú párral, ahol a házassággal kapcsolatos bibliai tanításról szólunk, illetve a szertartás menetét egyeztetjük.

 

A református szertartású esküvő három fontos részből áll:

 

1. Ige – illetve igemagyarázat, bibliai tanítás

 

2. Szövetségkötés – melyet a házasulandók a házasságkötési eskü elmondásával tesznek

 

3. Áldáskérés – melyben az ifjú párért könyörgünk, rájuk Isten áldását kérjük

 

A református házasság eskü szövege:

 

Én …N.N… | esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek, | teljes Szentháromság, | egy, örök Isten, | hogy N.N.- t, | akinek most | Isten színe előtt | kezét fogom, | szeretem. | Szeretetből veszem el őt, |(megyek hozzá), Isten törvénye szerint, | feleségül. | Hozzá hű leszek, | vele megelégszem, | vele szentül élek,| vele tűrők, | vele szenvedek, | és őt | sem egészségében, | sem betegségében, | sem boldog, | sem boldogtalan állapotában, | holtomig vagy holtáig, | hűtlenül el nem hagyom, | hanem egész életemben | hűséges gondviselője (hűséges segítőtársa) leszek | Isten engem úgy segítsen. | Ámen.

 

(A vőlegény a teljes nevét mondja és a menyasszony teljes leánykori nevét említi. Mindkét fél azonos esküszövegében a zárójeles a feleség része.)

https://www.refcece.hu/wp-content/uploads/2021/09/hazassag_adatlap.docx

Temetés

„Örüljetek együtt azokkal, akik örülnek, és sírjatok azokkal, akik sírnak!” Róma 12:15

 

Isten teremtett rendjében az ember földi élete véges. Amikor ez az esemény közvetlen környezetünkben következik be, a legjobb hely, ahol vigasztalást találhatunk az maga Isten – illetve az ő tervét betölteni igyekvő család, a Gyülekezet.

 

A temetési szertartással kapcsolatban kérjük minden esetben vegye fel a kapcsolatot a lelkipásztorral.

Hitoktatás